Havenontwikkeling

Zeehavens zijn al eeuwenlang een belangrijke link met de rest van de wereld. Omwille van de uitdijende wereldbevolking, duurdere grondstoffen, de globaliserende wereldeconomie, de toenemende vraag naar energie en de spectaculaire groei van de overzeese handel worden her en der nieuwe havens aangelegd en bestaande havengebieden uitgebreid. Ook de nieuwe transportmethoden en steeds groter wordende zeeschepen vragen om voortdurende aanpassingen en de bouw van nieuwe infrastructuren.

DEME heeft heel wat ervaring met de aanleg van havens en weet dus dat vaak een multidisciplinaire aanpak nodig is, met onder meer een verkennend bodemonderzoek, peilingen, zeevaartstudies en milieubeoordelingen. Dijken, golfbrekers en onderwaterdammen zorgen ervoor dat de schepen veilig kunnen aanleggen. En aanlegbaggerwerken garanderen de nodige diepte en breedte in de aanvaargeul, zwaaikommen, dokken en aan de voet van de kaaimuren. De baggerspecie kan vervolgens worden gebruikt voor landwinning.

 

Hebt u een vraag over onze activiteiten?