Nieuws de Vries & van de Wiel

Project Zuiderzeehaven afgerond

Met het plaatsen van hun handtekening onder de ontbindingsovereenkomst hebben de zes aandeelhouders van de Zuiderzeehaven gisteren een punt achter het project gezet. Vijftien jaar na de start wordt teruggekeken op een geslaagd project: het bedrijvenpark biedt inmiddels werk aan 400 directe arbeidskrachten. Daarnaast is het aantal vrachten dat over het water wordt vervoerd sterk toegenomen. Jaarlijks doen ruim 1.000 schepen de haven aan. Ook zakelijk gezien is het project succesvol. De partners kijken dan ook terug op een geslaagde samenwerking.
In 2003 startte de publiek-private samenwerking tussen drie publieke en drie private partijen: de gemeenten Kampen en Zwolle, provincie Overijssel, Dura Vermeer, de Vries & van de Wiel en het Belgische IPEM. Doel was het ontwikkelen en exploiteren van de Zuiderzeehaven tot een modern en duurzaam bedrijventerrein, dat ruimte biedt aan bedrijven die over willen gaan tot vervoer over water. Dat is immers beter voor het milieu dan vervoer over de weg.
Dit doel is meer dan bereikt. Inmiddels hebben zich elf bedrijven op het grootschalige terrein gevestigd. Het merendeel komt uit de regio, waarmee de Zuiderzeehaven haar functie als regionaal bedrijventerrein onderstreept. Met Wärtsilä’s logistiek centrum, het brandstofdepot van Salland Olie en de containerterminal van IJDT herbergt de Zuiderzeehaven logistieke bedrijven van formaat. Ook agrobusiness is goed vertegenwoordigd met de activiteiten van Graansloot, Van Wijk & Olthuis en Fuite/Liprovit. Dat de haven een ideale locatie is voor recycling bewijst Hoeben Metalen, die een flinke groei heeft doorgemaakt sinds de verhuizing naar Kampen. Het duurzame karakter van het bedrijventerrein is zichtbaar in de windturbines, die in een aanzienlijk deel van de energiebehoefte van de bedrijven voorzien. De Zuiderzeehaven-organisatie was één van de initiatiefnemers van dit groene project.
Ongeveer 75% van het bedrijventerrein is inmiddels verkocht. De gemeente Kampen neemt het resterende deel – dertien hectare – over. De verkoop van de percelen zal Kampen in eigen beheer verzorgen.

 

 

Realiseren eilanden in de Houthavens in Amsterdam

Foto: Roelof de Vries, Skycap

Voor toekomstige woningbouw op 5 eilanden in de Houthavens dient ca. 6 ha. land te worden gewonnen. Allereerst is onder de eilanden die als eerste bebouwd gaan worden de slappe laag gebaggerd waardoor een stabielere ondergrond is gecreëerd. Aansluitend zijn er zinkstukken (geotextiel met daarop 1,5 meter roosterwerk van rijshouten wiepen) aangebracht om de stabiliteit te waarborgen. Daarna is gestart met de realisatie van de eilanden zelf. Door een sproeiponton is het zand in lagen van een halve meter aangebracht om een gelijkmatige zetting te creëren. Zodra de zandlaag een halve meter boven water was gekomen werd er via een transportband zand getransporteerd naar het nieuw te winnen land. 

Om het project te kunnen realiseren is er ca. 360.000 m3 zand verwerkt.

Bekijk de video

 

Onderhoud rivieren in West-Nederland Zuid

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt project “West-Nederland Zuid” uitgevoerd en heeft betrekking op het meerjarig (5 jaar) in stand houden van, het monitoren van en informeren over het Functioneren en Presteren van het areaal. De onderhoudswerkzaamheden omvatten het peilen en baggeren van verschillende rivieren, totaal 160 km, het eenmalig op onderhoudsdiepte brengen van binnenvaargeulen / vluchthavens en het bestorten van brugpijlers. De werkzaamheden worden uitgevoerd door hopperzuigers w.o. Zeeland.

Het areaal omvat de volgende vaarwegen:

 • De Boven Merwede
 • De Beneden Merwede
 • De Nieuwe Merwede
 • De Dordtsche Kil
 • De Oude Maas
 • De Nieuwe Maas
 • Noord
 • Oversteek het Hollandsch Diep
 • De Lek
 • Hollandsche IJssel
 • Amer
 • Bergsche Maas

 

 

 

Sedimentsuppletie op de Boven-Rijn
gecontroleerd en beheerst

De Vries & van de Wiel heeft in opdracht van Rijkswaterstaat, bij Tolkamer op de Boven-Rijn, een proefproject uitgevoerd. Het doel is om de daling van de rivierbodem als gevolg van bodemerosie tegen te gaan door middel van suppletie(aanvulling) van de lokale bodem met grind en zand. Dit is nodig om de rivieren op lange termijn bevaarbaar te houden. 
Totaal is er 70.000 m3 bodemmateriaal gesuppleerd in een dunne laag van ca. 30 cm. over een groot oppervlak aangebracht (2,3 km lang & 100 – 150 m breed). Door de inzet van splijtbakken, die het materiaal al varend aanbrengen, is er geen hinder voor het scheepvaartverkeer. Voorwaar een uitdaging om dit op een beheerste en gecontroleerde manier uit te voeren. Volgens planning zijn de werkzaamheden medio juli 2016 afgerond.

Realisatie Kooyhaven te Den Helder

De Vries & van de Wiel is, samen met Dura Vermeer (als Uitvoeringscombinatie Kooyhaven), gestart met de realisatie van Kooyhaven te Den Helder. Op 21 ha. wordt een havengebonden bedrijventerrein gerealiseerd van 16 ha. Hiertoe wordt de ‘oude’ secundaire dijk (25.000 m3) verwijderd en een nieuwe insteek-/langshaven gecreëerd over een lengte van ca. 660 m1. Om de nieuwe haven wordt een nieuwe secundaire dijk (1.4  km) opgebouwd.

Overige werkzaamheden:

 • Verleggen kabels en leidingen, w.o. 5 x 10 kV, 3 x 50 kV, 1x glasvezel en 1 sturingskabel(s)
 • Gescheiden rioleringssysteem en blusriool met putten
 • Sanering van bermen en schouwpad, totaal 1 km
 • Ontsluiting van Kooyhaven op nieuwe aansluiting van bestaande infrastructuur

 

Verruimen Julianakanaal in volle gang

De Vries & van de Wiel Kust & Oeverwerken is in opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken volop bezig met werkzaamheden in het kader van de verruiming van het Julianakanaal. De kanaalbodem werd reeds op het gehele traject, van Limmel tot Maasbracht, teruggebracht op de oorspronkelijke diepte van 4,9 meter. Inmiddels is de volledige 4,5 kilometer damwand geplaatst en zijn twee deelgebieden van het project al volledig verruimd inclusief het aanbrengen van een nieuwe waterremmende bodem met de Mattedoor. Dit speciaal voor het werk ontwikkeld ponton legt bentonietmatten op de bodem van het kanaal, waarna deze worden afgestort met grind en stortsteen. In het voorjaar van 2017 wordt de verdieping bij Obbicht gerealiseerd en wordt de dijkverplaatsing tussen Berg a/d Maas en Obbicht opgestart. De verwachting is dat het totale project uiterlijk medio 2018 gereed is. Deze werkzaamheden maken het mogelijk in de nabije toekomst een grotere scheepvaartklasse (klasse Vb) toegang te geven tot het Julianakanaal. De omvang van deze schepen is maximaal 190 meter lang, 11,4 meter breed en een diepgang van 3,5 meter.

Lees meer

Dijkverlegging Cortenoever - Voorsterklei

De Vries & van de Wiel voert, samen met aannemingsbedrijf F.L. Liebregts, werkzaamheden uit voor het aanleggen van nieuwe dijken en maaiveldgravingen in Cortenoever en Voorsterklei.

De dijkverleggingen maken deel uit van het waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier.

De hoofdwerkzaamheden bestaan uit het aanleggen van nieuwe dijken en het verlagen van het maaiveld in Cortenoever (Brummen) en in de Voorsterklei (Voorst). Delen van de huidige dijken worden verlaagd tot drempels. De aanleg van wegen en fietspaden, het kappen van bomen en de sloop van woningen horen ook bij de opdracht.

Bekijk de video

 

 

Dijkversterking Schoonhovenseveer-Langerak

De dijkversterking langs de Lek tussen Schoonhovenseveer en Langerak (SLA) is het laatste project uit het Programma Ruimte voor de Rivier dat goedkeuring heeft gekregen van Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. De dijkversterking, met een lengte van 3,2 kilometer, wordt in 2015 beëindigd. De dijk ligt in bebouwd gebied. Om de bewoners zoveel mogelijk te ontzien, wordt de dijk verbeterd met ‘waterontspanningsbronnen’, een primeur in Nederland.

Aannemingsmaatschappij De Vries & van de Wiel heeft, in samenwerking met Heijmans en Movares, aangetoond dat verticale ontspanningsbronnen de beste oplossing bieden om de macrostabiliteit binnenwaarts van de dijk tussen Schoonhovenseveer en Langerak te verbeteren: een innovatieve oplossing die het probleem aanpakt “bij de bron“.

Lees meer

Zandleverantie voor aanleg N23 Westfrisiaweg

In opdracht van de provincie Noord-Holland gaat aannemingsbedrijf Heijmans de komende jaren de route van Heerhugowaard-Enkhuizen verbeteren op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en doorstroming met de realisatie van de N23 Westfrisiaweg.

De Vries & van de Wiel zorgt bij dit project voor de leverantie van zand. Het zand wordt in haar eigen concessiegebieden op het IJsselmeer gewonnen en met eigen schepen naar Hoorn en Enkhuizen gevaren. Daar wordt het zand aan de wal gebracht. Naar verwachting wordt in een periode van circa anderhalf jaar 1.400.000m3 zand overgeslagen.

Lees meer

 

 

 

 

 

Hebt u een vraag over de Vries & van de Wiel?